Van CompuFlits V.O.F., handelend onder de naam Bytes IT, mede handelend onder de naam Rowdy’s Computer Service, gevestigd aan het adres Essenseweg 42 te (4709 BL) Nispen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20126583 (hierna: Leverancier).

Artikel 1Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier producten en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Afnemer levert.
1.2Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Leverancier en Afnemer zijn overeengekomen.
1.3Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer uitgesloten.
1.4Indien en voor zover Leverancier producten of diensten van derden aan Afnemer ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie of verkoop) voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Leverancier en Afnemer met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop) voorwaarden van die derden door Leverancier aan Afnemer is medegedeeld en een redelijke mogelijkheid is geboden om van die voorwaarden kennis te nemen. In afwijking van voorgaande zin komt aan Afnemer geen beroep toe op een nalaten van Leverancier om te voldoen aan voornoemde verplichting, indien Afnemer een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.
1.5Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Afnemer en Leverancier om welke reden dan ook niet van toepassing blijken te zijn of buiten toepassing orden verklaard, gelden onverkort deze algemene voorwaarden.
1.6Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Leverancier en Afnemer treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
1.7Bij tegenspraak tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst, behoudens indien anders is bepaald.
Artikel 2Definities
2.1De in deze algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen, hebben de betekenis die daaraan in dit artikel wordt toegekend:
Afnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Leverancier;
Apparatuur: de computers, randapparatuur en netwerkapparatuur die ten tijde van de ingangsdatum van het contract in eigendom en op locatie van Afnemer zijn, dan wel later tegen het daarvoor geldende tarief worden toegevoegd. Indien van toepassing is de Apparatuur opgenomen bij de Overeenkomst;
Diensten: alle aanvullende en overige werkzaamheden welke niet onder Service vallen en waarvoor een uurtarief geldt;
Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst tevens zijnde Service Level Agreement voor de levering van de Service en aanvullende Diensten;
Service: de door Leverancier geleverde service zoals opgenomen in de Overeenkomst;
Software: de programmatuur die aanwezig is op de Apparatuur;
Storing: het niet of niet zonder onderbreking voldoen van de Apparatuur en/of Software, voor zover hiervan door Afnemer melding is gemaakt, Afnemer deze storing kan aantonen en de desbetreffende storing bovendien kan worden gereproduceerd.
2.2Alle van de hierboven gebruikte woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
Artikel 3Offertes en aanbiedingen
3.1Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Leverancier verstrekte gegevens waarop Leverancier zijn aanbieding heeft gebaseerd.
Artikel 4Prijs en betaling
4.1Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door Leverancier kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en Afnemer dient alle betalingen in euro’s te voldoen. Betaling vindt plaats op de door de factuur aangewezen wijze.
4.2Indien Afnemer volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Leverancier hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.
4.3Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Afnemer, geldt dat Leverancier gerechtigd is de prijzen jaarlijks aan te passen aan de prijswijzigingen van derden producten en/of diensten en te indexeren overeenkomstig de CPI-index van het CBS over de voorafgaande 12 maanden. Leverancier zal Afnemer dertig (30) dagen voor het einde van de (al dan niet verlengde) contractperiode de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijsverhogingen.
4.4In geval van te late betaling heeft Leverancier het recht:
(I) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Leverancier is ontvangen;
(II) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die Leverancier en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van vijftien (15) procent van de uitstaande som, dat laatste behoudens voor zover zulks (gezien de hoogte van de uitstaande som) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur; en
(III) de Service en Diensten op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde is ontvangen.
Artikel 5Duur en beëindiging van de Overeenkomst
5.1De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar, ingaande op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst.
5.2De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een periode van telkens één (1) jaar, tenzij Leverancier of Afnemer deze tijdig schriftelijk (waaronder per e-mail) opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
5.3Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
5.4De Overeenkomst kan worden beëindigd door ontbinding. De ontbinding dient steeds plaats te vinden door middel van een aangetekend schrijven. Beide partijen zijn uitsluitend gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij jegens hem toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en de tekortschietende partij, ook na schriftelijke Ingebrekestelling door de benadeelde partij waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, nalaat alsnog aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen, en in het geval dat zonder meer vaststaat dat de tekortschietende partij niet meer aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst kan of zal voldoen.
5.5Indien Afnemer op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Afnemer bewijst dat Leverancier ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5.6Buiten hetgeen elders in de algemene voorwaarden is bepaald, zijn beide partijen voorts gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:
a. het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd;
b. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
c. aan de andere partij (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend;
d. de onderneming van de andere partij wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen;
e. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
f. de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
5.7Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. blijkt dat Afnemer essentiële informatie heeft achtergehouden; of
b. Leverancier de gegronde vrees heeft dat Afnemer zijn verplichtingen aan Leverancier niet zal nakomen.
Leverancier is hierbij geen (schade)vergoeding verschuldigd, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Afnemer blijft de tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren verschuldigd. Leverancier is gerechtigd om in plaats van te ontbinden, de Overeenkomst voort te zetten en het meerwerk te factureren.
5.8Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven nadien bestaan.
Artikel 6Geheimhouding
6.1Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij zal deze ontvangende partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Dit geldt niet voor Leverancier indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door Leverancier of Afnemer als zodanig is aangeduid. Partijen zullen persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandelen.
6.2Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was. Onder vertrouwelijke informatie van Leverancier valt alle informatie die niet openbaar is met betrekking tot de eigenschappen, functionaliteit en uitvoering van de werkzaamheden. Onder vertrouwelijke informatie van Afnemer valt alle informatie die Leverancier ontvangen heeft van Afnemer om de werkzaamheden uit te voeren.
Artikel 7Beveiliging
7.1Indien Leverancier op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Leverancier staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
7.2Leverancier is gerechtigd de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aan te passen indien dit noodzakelijk is als gevolg van veranderende omstandigheden.
7.3Afnemer zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en adequaat beveiligd houden.
7.4Leverancier kan aanwijzingen geven aan Afnemer met betrekking tot de beveiliging welke tot doel hebben om incidenten of de gevolgen van incidenten die de beveiliging kunnen aantasten te voorkomen of te minimaliseren. Indien Afnemer dergelijke aanwijzingen van Leverancier of een relevant overheidsorgaan niet of niet tijdig opvolgt, dan is Leverancier niet aansprakelijk en vrijwaart Afnemer Leverancier voor de schade die daardoor mocht ontstaan.
7.5Het is Leverancier steeds toegestaan technische en organisatorische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur of andere werken waartoe aan Afnemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, ook in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Afnemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
Artikel 8Eigendomsvoorbehoud
8.1Alle aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat alle bedragen die Afnemer aan Leverancier op grond van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Leverancier zijn voldaan.
8.2Leverancier kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur, apparatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Afnemer alle aan Leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.
Artikel 9Risico-overgang
9.1Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden vervaardigd voor, geleverd aan of gebruikt door Afnemer, gaat over op Afnemer op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of een hulppersoon van Afnemer zijn gebracht.
Artikel 10Uitvoering Service en Diensten
10.1Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de Service en Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Service en Diensten van Leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven.
10.2Leverancier is niet gehouden bij de uitvoering van zijn Service en Diensten aanwijzingen van Afnemer op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen Serivce en Diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, worden de desbetreffende werkzaamheden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Leverancier.
10.3Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Service vallen, zullen deze Diensten door Afnemer worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
10.4Het herstel van Storingen of andere problemen, welke zijn ontstaan door toedoen van werkzaamheden aan de Apparatuur en/of Software door derden vallen nadrukkelijk buiten de inhoud of omvang van de Service.
10.5Leverancier zal Afnemer desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties en een inschatting maken van de uren die met de Diensten gemoeid gaan. Deze inschatting is indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 11Onderhoud
11.1Leverancier verricht het onderhoud, conform de daartoe geldende uurtarieven, met betrekking tot de in de Overeenkomst genoemde Apparatuur en Software, mits in Nederland opgesteld.
11.2Gedurende de tijd dat Leverancier de te onderhouden Apparatuur onder zich heeft, kan Afnemer op aanvraag (indien beschikbaar) tegen de daartoe geldende uurtarieven tijdelijk vervangende apparatuur huren van Leverancier.
11.3Leverancier verplicht zich er voor in te spannen naar beste vermogen Storingen die naar behoren door Afnemer bij Leverancier zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Van een Storing is alleen sprake indien Afnemer deze Storing kan aantonen en de desbetreffende Storing bovendien kan worden gereproduceerd.
11.4Afnemer zal, onmiddellijk nadat zich een Storing aan de Apparatuur en/of Software voordoet, dit aan Leverancier melden en daarvan in kennis stellen door middel van een gedetailleerde schriftelijke (per e-mail)/telefonische omschrijving.
11.5Afnemer zal alle door Leverancier verlangde medewerking verlenen voor het onderhoud, zoals de tijdelijke staking van het gebruik van de Apparatuur. Afnemer is gehouden Leverancier, het personeel van Leverancier of door Leverancier aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de Apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de Apparatuur en Software aan Leverancier ten behoeve van het onderhoud ter beschikking te stellen.
11.6Voordat Afnemer de Apparatuur en Software aan Leverancier voor onderhoud aanbiedt zorgt Afnemer ervoor dat van alle in of op de Apparatuur vastgelegde Software en data een volledige en goed werkende back-up is gemaakt.
11.7Op verzoek van Leverancier zal Afnemer, dan wel een ter zake kundige medewerker van Afnemer, voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn.
11.8Indien het naar het oordeel van Leverancier voor het onderhoud van de Apparatuur nodig is dat de verbindingen van de Apparatuur met andere Apparatuur of met programmatuur worden getest, zal Afnemer de desbetreffende andere apparatuur en programmatuur evenals de testprocedures en informatiedragers ter beschikking van Leverancier stellen.
11.9Het voor het onderhoud benodigde testmateriaal dat niet tot de normale outillage van Leverancier behoort, dient door Afnemer ter beschikking te worden gesteld.
11.10Afnemer draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat leverancier deze voor onderhoudswerkzaamheden onder zich heeft. Het wordt aan Afnemer overgelaten dit risico te verzekeren.
11.11Kosten voor (het vervangen van) software, verbruiksartikelen zoals batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires evenals kosten voor verplaatsing, verhuizing, herinstallatie of kosten van vervoer ter reparatie van Apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan worden aan Afnemer in rekening gebracht.
Artikel 12Service Level Agreement
12.1Afspraken betreffende een serviceniveau door Leverancier zijn nader bepaald in de tussen partijen gesloten Overeenkomst tevens zijnde Service Level Agreement (SLA). Afnemer zal Leverancier steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.
12.2Bij afspraken die over een serviceniveau zijn gemaakt, wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde Diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Leverancier aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van Service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Leverancier zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door Afnemer te leveren tegenbewijs zal de door Leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.
Artikel 13Koop apparatuur
13.1Leverancier verkoopt de apparatuur en/of andere zaken naar aard en aantal zoals schriftelijk overeengekomen.
13.2Leverancier staat er niet voor in dat de apparatuur en/of zaken bij aflevering geschikt zijn voor het feitelijke en/of door Afnemer beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke Overeenkomst de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.
13.3In de verkoopverplichting van Leverancier zijn niet begrepen montage- en installatiematerialen, programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.
13.4Leverancier staat er niet voor in dat de bij de apparatuur en/of zaken behorende montage-, installatie- en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat de apparatuur en/of zaken de eigenschappen bezitten die in deze voorschriften zijn vermeld.
13.5De door Leverancier aan Afnemer verkochte apparatuur en/of zaken zullen aan Afnemer af-magazijn worden geleverd. Leverancier zal de aan Afnemer verkochte zaken (laten) afleveren op een door Afnemer aan te wijzen plaats als dit schriftelijk is overeengekomen. In dat geval zal Leverancier Afnemer, zo mogelijk tijdig vóór de aflevering, in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur en/of zaken af te leveren.
13.6De kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen, e.d. zijn niet inbegrepen in de koopprijs en worden in voorkomend geval aan Afnemer in rekening gebracht.
13.7Indien Afnemer Leverancier verzoekt tot verwijdering of vernietiging van oude materialen (zoals netwerken, kasten, kabelgoten, verpakkingsmaterialen, apparatuur of gegevens op apparatuur) dan wel indien Leverancier daartoe wettelijk verplicht is, kan Leverancier dit verzoek door middel van een schriftelijke opdracht accepteren tegen de bij hem gebruikelijke tarieven. Indien en voor zover het Leverancier wettelijk niet is toegestaan betaling van een vergoeding te verlangen (bijv. in het kader van de zogeheten ‘oud-voor-nieuw regeling’), zal hij deze vergoeding in voorkomend geval niet van Afnemer vragen.
13.8Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal Leverancier de apparatuur en/of zaken (laten) installeren, (laten) configureren en/of (laten) aansluiten. In de eventuele verplichting tot installatie en/of configuratie van apparatuur door Leverancier is niet inbegrepen het uitvoeren van dataconversie en het installeren van software van derden. Leverancier is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen.
13.9Leverancier is steeds gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.
13.10Afnemer draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door Leverancier gespecificeerde vereisten voor de apparatuur en/of zaken, onder meer betreffende de temperatuur, luchtvochtigheid en technische omgevingseisen.
Artikel 14Garantie op gekochte apparatuur
14.1Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen materiaal- en fabricagefouten in de verkochte apparatuur en/of andere verkochte zaken, alsmede in onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze fouten binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij Leverancier zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van Leverancier niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Leverancier gerechtigd de apparatuur en/of de zaken kosteloos te vervangen door andere soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur en/of zaken. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging, valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Leverancier. De garantieverplichting vervalt indien fouten in de apparatuur, zaken of in de onderdelen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien Afnemer zonder toestemming van Leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen. Leverancier zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
14.2Ieder ander of verdergaand beroep van Afnemer op non-conformiteit van de geleverde apparatuur en/of zaken dan het bepaalde in artikel 14.1 is uitgesloten.
14.3Kosten van werkzaamheden en herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Leverancier in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.
14.4Leverancier heeft uit hoofde van de koopovereenkomst geen enkele verplichting ter zake van fouten en/of andere gebreken die na afloop van de in artikel 14.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.
Artikel 15Termijnen
15.1Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen Partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Leverancier genoemde of tussen Partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de Leverancier niet en hebben steeds een indicatief karakter.
15.2Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Afnemer in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
Artikel 16Cursussen
16.1Een aanmelding voor een cursus dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door Leverancier.
16.2Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Leverancier aanleiding geeft, is Leverancier gerechtigd de cursus te annuleren, te combineren met één of meerdere cursussen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Leverancier behoudt zich het recht voor de locatie van de cursus te wijzigen. Leverancier is gerechtigd organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen.
16.3Een annulering dient altijd schriftelijk en voorafgaand aan de opleiding of het desbetreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering of niet-verschijning doen niets af aan de betaalverplichtingen die Afnemer op grond van de overeenkomst heeft. Annulering kan slechts kosteloos indien Afnemer dit schriftelijk 14 dagen voor aanvang van de cursus te kennen heeft gegeven.
16.4Afnemer aanvaardt dat Leverancier de inhoud en diepgang van de cursus bepaalt.
Artikel 17Aansprakelijkheid
17.1De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantie- of vrijwaringsverplichting, is beperkt tot vergoeding van schade zoals in dit artikel uitgewerkt.
17.2De aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Leverancier gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
17.3Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 15.000 (vijftienduizend euro) bedragen.
17.4Schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken is beperkt tot € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro).
17.5Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Leverancier verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
17.6De in artikel 17.2 tot en met 17.5 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Leverancier laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van leverancier welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
17.7De in artikel 17.2 tot en met 17.6 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier.
17.8Tenzij nakoming door de Leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Afnemer Leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
17.9Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Afnemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
17.10Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
17.11Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier en diens toeleveranciers zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
Artikel 18Overmacht
18.1Een partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
18.2Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent op grond van de wet geldt, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden daarbij inbegrepen. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
18.3Indien een partij wordt getroffen door een situatie van overmacht zal de betreffende partij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
18.4Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen zal duren, heeft elk der partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Reeds verrichte prestaties worden dan naar verhouding afgerekend.
Artikel 19Back-ups
19.1Indien en voor zover de dienstverlening aan Afnemer op grond van de Overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van Afnemer omvat, zal leverancier met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige back-up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van Afnemer. Bij gebreke van afspraken over de bewaartermijn bewaart Leverancier de back-up gedurende de bij Leverancier gebruikelijke termijn. Leverancier zal de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren. Klant zelf blijft verantwoordelijk voor nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.
Artikel 20Overige bepalingen
20.1Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen. Afnemer is gerechtigd om aanvullende informatie hierover op te vragen bij Leverancier.
20.2Alle opschriften en kopjes in deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend ter verduidelijking gebruikt en dienen niet ter uitleg of interpretatie van de betreffende bepalingen.
Artikel 21Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
21.1Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
21.2Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige algemene voorwaarden dan wel van nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant.